button deutsch czflags

Plachtové haly

Loyd Shelter s.r.o., se sídlem Na Spravedlnosti 1533, Pardubice – Zelené Předměstí, 530 02, Česká republika, IČ: 287 82 356, DIČ: CZ28782356, zapsaná 30.11.2009 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 27017

1. Základní ustanovení

 1. Dodavatelem plachtových hal (dále jen „zboží“) je společnost Loyd Shelter s.r.o. (dále jen „Prodávající“)
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „Spotřebitel“) a fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“).
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Objednací podmínky

 1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek http://www.plachtovehaly.cz, písemně poštou, e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., osobně na adrese prodávajícího či telefonicky na čísle +420722227721 a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  • - jméno a příjmení spotřebitele/podnikatele nebo jméno obchodní firmy podnikatele
  • - přesné místo dodání včetně PSČ, případně fakturační adresu, pokud je odlišná
  • - IČ kupujícího, je-li podnikatelem
  • - přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • - počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží
  • - způsob doručení
 2. Odesláním objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky a současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí jednání těchto zvláštních podmínek.
 3. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout, nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 4. Cena haly uvedená na webových stránkách neobsahuje DPH, montáž a dopravu na místo výstavby. Cena haly obsahuje ocelovou konstrukci, veškerý spojovací materiál, střešní plachtu, plachty pro koncové stěny, vrata a kotvení do volného terénu (půdního podloží).
 5. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před podepsáním Kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. Zrušení objednávky lze provést telefonicky na čísle +420722227721, e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně poštou.
 6. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou na adresu, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).
 7. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.
 8. Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 2.7.
 9. Kupující i Prodávající souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.)

3. Platební podmínky

 1. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách http://www.plachtovehaly.cz.
 2. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů.
 3. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu 100 % hodnoty objednávky bankovním převodem, nebo v hotovosti v místě nakládky, pokud je objednaná hala skladem.
 4. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na zboží ve výši do 50 % hodnoty objednávky na základě výzvy k platbě zaslané formou zálohové faktury. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je Kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 7 (sedmi) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Doplatek ve výši 50 % z celkové kupní ceny uhradí Kupující prostřednictvím dobírky v hotovosti při převzetí zboží.
 5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
 6. Vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího dnem uhrazení 100 % kupní ceny.
 7. Ceny zboží neobsahují DPH, úpravu nebo výstavbu plochy pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení apod.
 8. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

4. Dodací podmínky

 1. Dodavatel se zavazuje dodat nesmontovanou plachtovou halu Kupujícímu nejpozději do 12 týdnů od uhrazení zálohy a provést následnou montáž haly dle domluvy s Kupujícím. Podmínkou dodání haly je uhrazení zálohy v termínu splatnosti. Zároveň při předání haly se dodavatel zavazuje předat doklady a technickou dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou.
 2. Dodací lhůta objednaného zboží, pokud není skladem je zpravidla 8 – 12 týdnů (dle gramáže plachty) po uzavření Kupní smlouvy, respektive uhrazení zálohy. Termín dodání bude upřesněn před uzavřením Kupní smlouvy. Termín dodání nesmotnované haly je stanoven od data úhrady zálohové faktury. Pokud je objednána montáž haly, je termín řešen s Kupujícím individuálně po naskladnění haly.
 3. Délka předpokládané doby doručení zboží je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího. Doba doručení zboží k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručení.
 4. Pokud není u jednotlivých položek na webových stránkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje přepravu zboží na místo dle doručovací adresy zvolené Kupujícím. Tato cena je hrazena nad rámec Kupní smlouvy dle zvoleného doručení Kupujícím přímo přepravci. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení způsobem podle výběru zákazníka.
  • - Vlastní doprava – zákazník si zajistí dopravu vlastními prostředky, místo nakládky – Kladruby nad Labem 124, Kladruby nad Labem.
  • - Doprava bez vykládky – dopravu do místa určení dle dodací adresy zajistí dodavatel. Vykládku haly zajistí zákazník svými prostředky. Cena za dopravu bude připočtena k celkové ceně dodávky haly.
 5. Pokud není u jednotlivých položek na webových stránkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje montáž. Montáž je možné zajistit formou dodávky haly na klíč, případně formou výpomoci na montáži. Cena montáže je hrazena nad rámec Kupní smlouvy na základě smlouvy o dílo. Pokud si Kupující objedná montáž od Prodávajícího, podmínky jsou následující (uvedené ceny montáže jsou platné jen pro území České republiky):
  • - V případě kotvení do volného terénu smí být maximální odchylka v rovině do 5 cm. Kotvení do pevné plochy (asfalt, beton, dlažba apod.) je za příplatek 250,00 Kč za běžný metr délky haly.
  • - Nabídka montáže neobsahuje budování rovinné plochy, základové desky, základových pasů, inženýrských sítí, vyřízení stavebního povolení či ohlášení apod.
  • - Místo vykládky není vzdáleno více jak 20 m od místa výstavby.
  • - Manipulační prostor v místě montáže není menší než 4 m od vnějších okrajů haly. Odchylky z podmínek pro montáž mohou znamenat účtování více nákladů.
 6. Pro montáž haly není třeba žádná specializovaná technika ani znalosti, haly lze úspěšně smontovat svépomocí podle dodaného montážního manuálu.
 7. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího, nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 4.1. a 4.2. těchto VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.
 8. Doručení zboží do zahraničí bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i dopravy předem.
 9. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Daňový doklad je též zaslán prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl při objednání zboží.
 10. Prodávající je povinen avizovat dodání zboží Kupujícímu min. 2 pracovní dny před jeho dodáním.
 11. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5. Záruka, reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku za to, že dodané zboží si uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a prodávajícím.
 2. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data jejího převzetí Kupujícím.
 3. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby v délce 36 měsíců od data převzetí dodávky.
 4. Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad nejpozději do 7 pracovních dnů od data jejich převzetí.
 5. Kupující je povinen zahájit reklamační řízení u zjevných vad haly nejpozději do 15 pracovních dnů od data protokolárního převzetí haly. U případných skrytých vad haly je Kupující povinen tyto vady reklamovat během záruční doby. Vada je Kupujícím oznámena včas, je-li Prodávajícímu oznámena kdykoliv během trvání záruční doby.
 6. V případě provedení montáže Kupujícím nenese Prodávající za tuto stavbu žádnou odpovědnost.
 7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou v důsledku činnosti Kupujícího či jiných událostí, zejména:
  • - v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě zboží,
  • - důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů,
  • - provedením svévolných zásahů a změn zboží nebo jeho násilným poškozením,
  • - vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů,
  • - provedením svévolných zásahů a změn do zboží nebo jeho násilným poškozením.
 8. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku apod.), či vysoce hořlavých materiálů jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů apod. Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

6. Sankce

 1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním termínů, nezaviněného prodlením Kupujícího, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny haly za každý den prodlení. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že je dodavatel v prodlení s odevzdáním smontované haly a/nebo s odstraněním vad haly o více než 30 dní.
 2. V případě nedodržení splatnosti konečné faktury je Prodávající oprávněn účtovat náhradu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího http://www.plachtovehaly.cz. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOP platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 2. Prodávající a Kupující prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich vlastní volby poštou nebo e-mailem. V případě doručování poštou se korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání.
 3. Společnost Loyd Shelter, s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto VOP. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a společnost Loyd Shelter, s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.

Zveřejněny dne 8.6.2017